Mountain Landscape after Hongren; Zhang Daqian (Chang Ta-ch'ien)

Image