Interior of a Cinema Theater (Katsudo Shashinkan Naibu); Oda Kazuma

Image