The Kabuki Actor Ichikawa Masuzô as Shintokumaru; Torii Kiyotsune

Image