Tôto Meisho Series: White Rain on Nihon Bridge (Nihonbashi no shirazame); Andô Hiroshige

Image