An Evening in a Hot Spring; Yoshida Hiroshi

Image