Grand Interior View of a Courtesan House in the Yoshiwara District (Yoshiwara o-magaki no zu, one of pentaptych); Katsushika Hokusai

Image