• RSS

5. Examples include "Một Cõi Ði Về" ("A Region of Return") by Trịnh Công Sơn and "Nước Mắt Mùa Thu" ("The Tears of Autumn") by Phạm Duy.


 [ return to text ]