EPTESICUS FUSCUS FUSCUS; big brown bat; WHITAKER; 1951-08-04; WASHTENAW; FUSCUS; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; EPTESICUS