PITYMYS OCHROGASTER OCHROGASTER; HAYNE; 1933-09-16; CASS; OCHROGASTER; VANDALIA; USA; MICHIGAN; PITYMYS

Image