TAMIAS STRIATUS RUFESCENS; eastern chipmunk; HARRINGTON; 1869--; WASHTENAW; STRIATUS; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; TAMIAS