PITYMYS OCHROGASTER OCHROGASTER; HICKIE; 1930-07-24; SULLIVAN; OCHROGASTER; MEROM; USA; INDIANA; PITYMYS