PITYMYS OCHROGASTER OCHROGASTER; HARRISON; 1930-07-20; SULLIVAN; OCHROGASTER; MEROM; USA; INDIANA; PITYMYS