PITYMYS OCHROGASTER OCHROGASTER; HARRISON; 1930-06-30; POSEY; OCHROGASTER; HOVEY LAKE; USA; INDIANA; PITYMYS