PITYMYS OCHROGASTER OCHROGASTER; HICKIE; 1930-07-31; NEWTON; OCHROGASTER; LAKE VILLAGE; USA; INDIANA; PITYMYS