PITYMYS OCHROGASTER OCHROGASTER; HICKIE; 1930-07-19; SULLIVAN; OCHROGASTER; USA; INDIANA; PITYMYS