PITYMYS OCHROGASTER OCHROGASTER; HICKIE; 1930-06-27; POSEY; OCHROGASTER; USA; INDIANA; PITYMYS