CLETHRIONOMYS GAPPERI GAPPERI; red-backed vole; KOELZ; 1921-09-25; THUNDER BAY; GAPPERI; NEPIGON,THUNDER BAY DIST.; CANADA; ONTARIO; CLETHRIONOMYS