TAMIAS STRIATUS RUFESCENS; eastern chipmunk; PORTER; 1925-09-19; WAYNE; STRIATUS; WOOSTER; USA; OHIO; TAMIAS