VULPES VULPES FULVA; red fox; THOMPSON; 1926-11-; NEWAYGO; VULPES; BITELY; USA; MICHIGAN