CLETHRIONOMYS GAPPERI GAPPERI; red-backed vole; DICE; 1923-09-01; OTSEGO; GAPPERI; 5MI S ELMIRA; USA; MICHIGAN; CLETHRIONOMYS