CLETHRIONOMYS GAPPERI GAPPERI; red-backed vole; WARTHIN; 1923-08-30; OTSEGO; GAPPERI; ELMIRA; USA; MICHIGAN; CLETHRIONOMYS