CLETHRIONOMYS GAPPERI GAPPERI; red-backed vole; DICE; 1923-08-28; OTSEGO; GAPPERI; 4MI S ELMIRA; USA; MICHIGAN; CLETHRIONOMYS