CLETHRIONOMYS GAPPERI GAPPERI; red-backed vole; VAN TYNE; 1923-08-27; OTSEGO; GAPPERI; 4MI S ELMIRA; USA; MICHIGAN; CLETHRIONOMYS