CLETHRIONOMYS GAPPERI GAPPERI; red-backed vole; VAN TYNE; 1923-08-20; CHARLEVOIX; GAPPERI; INTERMEDIATE LAKE; USA; MICHIGAN; CLETHRIONOMYS