CLETHRIONOMYS GAPPERI GAPPERI; red-backed vole; NOVY; 1914-07-27; CHIPPEWA; GAPPERI; USA; MICHIGAN; CLETHRIONOMYS