CLETHRIONOMYS GAPPERI GAPPERI; red-backed vole; NOVY; 1914-08-20; CHIPPEWA; GAPPERI; USA; MICHIGAN; CLETHRIONOMYS