TAMIAS STRIATUS PENINSULAE; eastern chipmunk; WENZEL; 1911-08-30; OSCEOLA; STRIATUS; LE ROY; USA; MICHIGAN; TAMIAS