TAMIAS STRIATUS RUFESCENS; eastern chipmunk; SENTZ; 1907-10-08; WASHTENAW; STRIATUS; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; TAMIAS