TAMIAS STRIATUS RUFESCENS; eastern chipmunk; WOOD; 1901-06-05; WASHTENAW; STRIATUS; NEAR ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; TAMIAS