TAMIAS STRIATUS RUFESCENS; eastern chipmunk; BROWN; 1903-10-03; WASHTENAW; STRIATUS; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; TAMIAS