TAMIAS STRIATUS RUFESCENS; eastern chipmunk; YOUNG; 1898-09-26; WASHTENAW; STRIATUS; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; TAMIAS