CLETHRIONOMYS GAPPERI GAPPERI; red-backed vole; DAVEY; 1944-07-06; IRON; GAPPERI; GOLDEN LAKE; USA; MICHIGAN; CLETHRIONOMYS