CLETHRIONOMYS GAPPERI GAPPERI; red-backed vole; OZOGA; 1975-08-27; SCHOOLCRAFT; GAPPERI; CUSINO WILDLIFE STATION,SHINGLETON; USA; MICHIGAN; CLETHRIONOMYS