CRYPTOTIS PARVA ELASSON; least shrew; BEARDSLEE; 1942-01-12; LAKE; PARVA; MENTOR,WAYSIDE GARDENS; USA; OHIO; CRYPTOTIS