CRYPTOTIS PARVA ELASSON; least shrew; DORMAN; 1933-01-21; ASHTABULA; PARVA; GENEVA; USA; OHIO; CRYPTOTIS