PITYMYS OCHROGASTER OHIONENSIS; CLEV.MUS.NAT.HIST.; 1936-08-26; LAWRENCE; OCHROGASTER; 2MI N CHESAPEAKE,SYMMES CR.; USA; OHIO; PITYMYS