PITYMYS PINETORUM PINETORUM; FORTNEY; 1968-04-10; YORK; PINETORUM; MT.PLEASANT; USA; PENNSYLVANIA; PITYMYS