PITYMYS OCHROGASTER OCHROGASTER; CLEVE.MUS.NAT.HIST.; 1939-06-08; ADAMS; OCHROGASTER; SMOKEY CR.; USA; OHIO; PITYMYS