PITYMYS OCHROGASTER OCHROGASTER; CLEVE.MUS.NAT.HIST.; 1938-09-21; POSEY; OCHROGASTER; NEW HARMONY; USA; INDIANA; PITYMYS