[1]   Illinois Gazette (Lacon), November 4, 1848.


 [ return to text ]