[1]   Illinois Journal, November 29, 1851.


 [ return to text ]