[7]   Deeded November 29, 1825, to Joseph Thomas, Sangamon County ``Deed Book J.,'' 33-34.


 [ return to text ]