[6]   John Dixon; entered November 17, 1823, Peoria County.


 [ return to text ]