[3]   Thomas W. Newton, Arkansas Whig.


 [ return to text ]