Mount Sinai, Monastery of Saint Catherine; Miscellaneous Fragment; Wood