Wallichia caryotoides

Image

Other Views

other specimen images
Wallichia caryotoides
Wallichia caryotoides
Wallichia caryotoides
Wallichia caryotoides