Wallichia densiflora

Image

Other Views

other specimen images
Wallichia densiflora
Wallichia densiflora
Wallichia densiflora
Wallichia densiflora