Entrance porch, and showing south gopuram of Vitthala Temple; 1556, by Sadasiva Raya for Vaishnava saint, Tirumangai Alvar