The Apotheosis of Napoleon I. Detail: Detail of Napoleon on ancient throne; 19th cen.