Karura (Garuda), torso; Nara period; Creation date: ca. 734